Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Michał Bagiński, prowadzący blog pod nazwą Techniki kwantowe, który jest zarejestrowany w rejestrze dzienników i czasopism pod numerem 995 i podlega pełnej ochronie prawnej.
  2. Dane osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  przeprowadzenia  na  podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.
  3. Dane osobowe  będą  przechowywane  przez  czas korzystania przez Użytkownika z newslettera Administratora.
  4. Użytkownik posiada prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  ich   sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,  prawo  do  cofnięcia  zgody  na  ich  przetwarzanie w  dowolnym  momencie bez wpływu  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie  zgody wyrażonej  przed  jej  cofnięciem.  Oświadczenie o  cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@technikikwantowe.pl.
  5. Użytkownik ma prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Użytkownika narusza przepisy RODO.
  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z funkcjonowaniem konta użytkownika i realizacją dostępu do wybranych elementów serwisu.
  7. Dane Użytkownika będą przekazywane poza terytorium UE wyłącznie w związku z wykonaniem usługi na rzecz Administratora.